Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 06:12, ngày 27 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.795 byte) (+1.795). . (Tạo trang mới với nội dung “Sách Đại Việt sử lược chép: Rằm tháng Giêng năm Hội Tường đại khách nguyên niên (1110) đời Lý Nhân Tông, lần đầu nh…”)