Chèo dài sông hẹp khó lùa

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chèo dài sông hẹp khó lùa
Thấy em ở ruộng quê mùa anh thương