Chèo dài sông hẹp khó lùa
Thấy em ở ruộng quê mùa anh thương