Chàng về cho chóng mà ra
Kẻo em chờ đợi, sương sa lạnh lùng