Chàng về cho chóng mà ra

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chàng về cho chóng mà ra
Kẻo em chờ đợi, sương sa lạnh lùng