Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp như cơm nguội dành khi đói lòng