Chàng ơi phụ thiếp làm chi

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp như cơm nguội dành khi đói lòng