Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 01:04, ngày 29 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (265 byte) (+265). . (Tạo trang mới với nội dung “Cối nhỏ, với chày nhỏ cùng một chất liệu (thường bằng đồng thau) dùng giã miếng trầu, phục vụ người già đã rụng…”)