Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng;

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng;
Nhờ ngọn lửa hồng mới rõ thức vàng cao.
Thuyền quyên sánh với anh hào,
Có đâu thả lý gieo đào như ai?