Có con hơn của anh ơi

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có con hơn của anh ơi
Của như buổi chợ họp rồi lại tan.