Còn duyên buôn cậy bán hồng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Còn duyên buôn cậy bán hồng
Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt xơ.
Còn duyên đóng cửa kén chồng,
Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa.