Cò vàng ẩn bụi lá xanh
Cò đương chờ cá, như anh chờ nàng