Cò vàng ẩn bụi lá xanh

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cò vàng ẩn bụi lá xanh
Cò đương chờ cá, như anh chờ nàng