Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 17:59, ngày 27 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (244 byte) (+244). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>- Sanh ở đất, danh ở trời Thịt da không có, sống đời cổ kim. - Danh tôi vốn ở trên trời Sanh ra cái cốt ở nơi dư…”)