Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 18:52, ngày 27 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (237 byte) (+237). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Con ai trắng tựa như ngà Đem ra mà tắm giữa sông giang hà Tắm rồi phải cởi áo ra Mình trắng như ngà, đầu đội nón…”)