Một cột mà chín mười kèo
Vải xanh vải đỏ mà treo bốn bề.