Cách chèn CSS cho 1 Page

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chèn với đoạn mã

<css>
.democlass {
     background: red
}
</css>