Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 22:41, ngày 29 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (2.096 byte) (+2.096). . (Tạo trang mới với nội dung “'''Ngày can chi''' Ngày can chi theo chu kỳ 60 , độc lập không lệ thuộc vào năm tháng âm lịch hay năm tháng can chi- (Kể cả th…”)