Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 16:51, ngày 28 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (2.238 byte) (+2.238). . (Tạo trang mới với nội dung “Cá Nhái là một loại cá đặc biệt, có nhiều ở vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa. Từ mùa sau Tết trở đi đến tháng 5, 6 là t…”)