Ví dụ chuyện phi thường, người cùng túng mà còn gặp may.