Bổn phận ở với láng giềng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bổn phận ở với láng giềng
Là nơi kề cận ấm êm cửa nhà.
Ăn ở sao cho được thuận hòa,
Đừng tranh hơn thiệt, rầy rà chẳng nên.
Đôi bên là kẻ thân quen,
Trong cơn tắt lửa tối đèn có nhau!