Bề trên ở chẳng kỷ cang, cho nên bề dưới làm đàng mây mưa

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có câu rằng: thượng bất chánh hạ tắc loạn. Nghĩa là trên ở chẳng chánh thì dưới loạn.