Bến em có gốc dừa tơ
Ðêm trăng em đứng em chờ đợi ai