Bần thần không biết thương ai

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

- Bần thần không biết thương ai
Thương đào liễu giận, thương mai trúc hờn.
- Chàng ràng chi lắm bướm ơi,
Đậu mô thì đậu một nơi cho thành.