Bần cùng sanh đạo tặc

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nghèo cực sanh trộm cướp.