Bất học vô thuật

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Không học thì không có mưu chước biến hóa.