Chẳng lên non cao, chẳng biết trời cao, chẳng xuống vực sâu, chẳng biết đấy dày: chẳng học tới sách thánh hiền, thì chẳng biết mùi đạo.