Bưng mắt bắt chim

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chuyện dễ làm ra khó.