Bướm bay hoài không đậu vườn hoa

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bướm bay hoài không đậu vườn hoa
Hay là anh thấy mẹ cha em nghèo.
Dang tay với chẳng tới kèo,
Bổn phận em nghèo chẳng lấy đặng anh.