Bướm bay hoài không đậu vườn hoa
Hay là anh thấy mẹ cha em nghèo.
Dang tay với chẳng tới kèo,
Bổn phận em nghèo chẳng lấy đặng anh.