Bình bồng ở giữa Giang Tân
Bên tình bên nghĩa, biết phân bên nào