Bên kia sông quê anh An Thái

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bên kia sông quê anh An Thái
Bên này sông, quê gái An Vinh
Thương nhau chung dạ chung tình
Cầu cha mẹ ưng thuận hai đứa mình kết hôn.