Bá nhơn bá tánh

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trăm người trăm tánh ý.