Anh xa em xa phức cho rồi

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Anh xa em xa phức cho rồi
Tỷ như món nợ trả rồi nhẹ lo!