Anh đi làm ruộng ba trăng (giăng)

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Anh đi làm ruộng ba trăng (giăng)
Ở nhà em giữ đạo hằng chớ sai.