Ai làm cho đó bỏ đăng
Cho lê quên lựu, cho trăng quên đèn.