Ấn Độ giáo là tôn giáo của người Chăm, được theo bởi hơn 100.000 tới 500.000 người. Ấn Độ giáo chưa được công nhận chính thức bởi Chính phủ Việt Nam.