Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 01:40, ngày 29 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (550 byte) (+550). . (Tạo trang mới với nội dung “Đi trên bàn đạp lưng chừng giữa hai cây gậy mà người đi biển cần vượt cao hẳn con nước triều để dò bắt hải sản.…”)