Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:41, ngày 5 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.989 byte) (+1.989). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Động nằm trên hòn Dầm Nam, phía sau là hòn Soi Sim, thuộc vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.<br> Đặc điểm: Trong ngăn động…”)