Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 20:13, ngày 28 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (3.548 byte) (+3.548). . (Tạo trang mới với nội dung “Đào Nguyên còn gọi là động Bích. Đây là chỗ tiên ở. Tương truyền đời nhà Tấn (265-419), có người chài cá ở huyện…”)