Chi tiết ghi chú của Sự tích khăn tang

  • Tên trang: Sự tích khăn tang
  • Tác giả: Dữ liệu văn hóa Việt Nam contributors
  • Nhà xuất bản: Dữ liệu văn hóa Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 11 tháng 4 năm 2020 lúc 15:46 UTC
  • Ngày truy cập: 22 tháng 4 năm 2021 lúc 02:44 UTC
  • URL thường trực: https://congdongviet.net/?title=S%E1%BB%B1_t%C3%ADch_kh%C4%83n_tang&oldid=7653
  • Mã số phiên bản trang: 7653