Chi tiết ghi chú của Con vịt hai chân

  • Tên trang: Con vịt hai chân
  • Tác giả: Dữ liệu văn hóa Việt Nam contributors
  • Nhà xuất bản: Dữ liệu văn hóa Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 18 tháng 4 năm 2020 lúc 04:24 UTC
  • Ngày truy cập: 22 tháng 1 năm 2021 lúc 15:54 UTC
  • URL thường trực: https://congdongviet.net/?title=Con_v%E1%BB%8Bt_hai_ch%C3%A2n&oldid=13802
  • Mã số phiên bản trang: 13802