Chi tiết ghi chú của Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân báo oán