Chi tiết ghi chú của Bồng em thì khỏi xay lúa, xay lúa thì khỏi bồng em