Chi tiết ghi chú của Bần thần không biết thương ai