Chi tiết ghi chú của Bất dĩ thành bại, luận anh hùng