Chi tiết ghi chú của Bóng trăng anh tưởng bóng đèn