Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:36, ngày 2 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (2.786 byte) (+2.786). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.<br> Đặc điểm: Đèn lồng truyền thống là một trong những sản phẩm độc đáo c…”)