Dùng thuyền nhỏ đến những chỗ nước sâu, tung chài thả lưới bắt cá. Ở những đoạn sông nước chảy, làm những lều cao trên mặt sông, thả lưới chừng 10-15 phút cất một mẻ.