Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 01:35, ngày 29 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (263 byte) (+263). . (Tạo trang mới với nội dung “Dùng thuyền nhỏ đến những chỗ nước sâu, tung chài thả lưới bắt cá. Ở những đoạn sông nước chảy, làm những lều c…”)